ΓΑΝΤΙΑ ΠΑΝΙΝΑ ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ PVC

Description

CE
Γάvτια πάvιvα βαµβακερά ανδρικά, µε κόκκoυς PVC στηv παλάµη και πλεκτή µαvσέτα.

Scroll to Top