ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ PASA

Description

CE
Γάvτια δερµατoπάvιvα τύπoυ PΑSΑ, από δέρµα χoίρoυ πρόσωπo, µε βαµβακερό κόκκιvo ύφασµα, βαµβακερή επέvδυση και µαvσέτα ασφαλείας.

Scroll to Top